ja katka

Obal výrobkov. Pomáha predávať alebo zvyšuje množstvo odpadu?

Výrobky balené v plastoch

Obal výrobkov. Stretávame sa s ním denne. V obchodoch, doma, pri slávnostných príležitostiach, proste sprevádza nás životom. Jeho používanie, podľa môjho názoru, už dávno prekročilo hranice základnej funkčnosti  a účel obalu sa zmenil. Stal sa z neho nástroj predaja, a to veľmi dôležitý. Žiaľ, pri jeho používaní sa viac myslí na biznis a zisky, ako na dôsledky voči človeku a prírode.

Obal výrobkov – fenomén  súčasného obchodu

V minulosti mal obal výrobok chrániť, umožniť jeho jednoduchú manipuláciu a prepravu, ako aj účelné skladovanie. V súčasnosti získava obal výrobkov omnoho dôležitejšie úlohy. Do popredia sa dostáva jeho marketingová funkcia – zaujať spotrebiteľa,  pomôcť mu k presvedčeniu, že zrovna tento výrobok chce a  podať mu potrebné informácie o výrobku ale aj o obale.

Obal výrobkov zabezpečuje prvé spojenie výrobku so spotrebiteľom. Vzhľadom na praktiky konzumného spôsobu života, na podsúvanie potreby kúpy výrobku, ktorý niekedy ani nepotrebujeme, má obal výrobku naozaj dôležitú marketingovú úlohu. Sú to práve prvé sekundy po vzhliadnutí obalu, ktoré dokážu ovplyvniť spotrebiteľa na kúpu výrobku. A tak obal musí byť mať svojho ducha, musí splniť požiadavky spotrebiteľa a aj klasické požiadavky kladené na obal.

Nadspotreba a konzumný spôsob života z nás urobili ľudí ovplyvnených dizajnom, farbami, nelogickými požiadavkami, ktoré pramenia hlavne z pohodlnosti. Ako inak sa dá vysvetliť napr. obrovský boom zmeny balenia nápojov zo sklenených vratných fliaš do plastových? Plastové fľaše spĺňajú súčasné požiadavky spotrebiteľa: sú ľahšie na prenášanie, netreba sa s nimi vracať do obchodu, stačí ich vyhodiť do kontajnera. Obsahujú však chemické látky, ktoré sa uvoľňujú za určitých podmienok do nápoja. Sklenené fľaše sú ťažšie, vratné a hlavne sú chemicky najmenej reaktívne. Čo pri tomto rozhodovaní spotrebiteľa zvíťazilo? Rozum či pohodlnosť?

Voda balená v plastových fľašiach.
Plastové fľaše sú ľahšie, majú väčšiu kapacitu.
Sklenené fľaše sú najmenej chemicky aktívne.

A tak sa v súčasnosti obal výrobku stal významným fenoménom vnútorného ale aj medzinárodného obchodu. Je to  fenomén, ktorý ovplyvňuje nielen spotrebiteľa pri kúpe, ale ovplyvňuje aj životné prostredie.

 

Grafické značky na obaloch

Aj keď o kúpe tovaru rozhoduje jeho kvalita, často obal dáva spotrebiteľovi impulz ku konečnému rozhodnutiu. A tu prichádza priestor na informačnú funkciu, ktorú má  obal výrobkov.  Ak má informačná funkcia obalu výrobkov  spĺňať požiadavky spotrebiteľa, musí mu povedať o tovare všetko, čo ho zaujíma. Ekospotrebiteľa zaujímajú aj informácie o samotnom obale. Najdôležitejšou informáciou na obale je názov výrobku, ďalej nasleduje cena, dátum výroby a spotreby, zloženie, hmotnosť, ochranná známka, návod na použitie a prípravu. V súčasnej dobe sa prikladá stále väčší význam aj ekoznačkám uvedených  na obale výrobkov.

V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch musia byť obaly označené údajmi o materiálovom zložení obalu. Označenie musí byť dobre viditeľné a ľahko čitateľné a musí byť primerane odolné a trvanlivé, a to aj po otvorení obalu. Spôsob nakladania s obalom môže byť na obale vyznačený tiež. Označenie sa umiestňuje na obale tak, aby otváraním a bežnou manipuláciou nedošlo k jeho poškodeniu alebo odstráneniu.

Grafické značky na označovanie obalov si môžete pozrieť, stačí kliknúť.

Ekoznačky na obaloch

Ekoznačka je pojem pomerne nový. Je to symbol, ktorý zákazníka informuje, že výrobok, ktorý má toto označenie, je relatívne neškodný. Výrobok, ktorý získal túto značku, je šetrnejší k životnému prostrediu v porovnaní s inými výrobkami toho istého druhu. Nie vždy je ale možné spoľahnúť sa na pravdivosť týchto značiek.

Na Slovensku existuje jediná ekoznačka, ktorú udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky. Značka sa používa v jednofarebnom prevedení. Farbu si výrobca môže vybrať, aby mu zapadla do marketingovej stratégie výrobku.

logo EVP
Ekoznačka EVP, ktorú udeľuje MŽP SR.

Kliknutím sa zobrazia ďalšie ekoznačky.

Pri kúpe výrobkov je potrebné dávať si pozor na krajinu  pôvodu. V súčasnej dobe globalizácie nie je zaručené, že výrobok, ktorý má slovenskú značku bol vyrobený na Slovensku. Výrobné firmy sú v rukách zahraničných vlastníkov a výrobky sa vyrábajú pod rôznymi názvami v rôznych krajinách. Takže v našich obchodoch môžete kúpiť pod slovenským názvom maslo výrobok, ktorý bol vyrobený v Nemecku, z nemeckých surovín. A pokiaľ nie je názov výrobku chránený, žiadny zákon sa neporušuje.

Krajina pôvodu sa označuje na obale, v oválnom tvare. Pokiaľ sa v ňom nachádzajú veľké písmená SK tak si môžete byť istí, že kupujete výrobok vyrobený na Slovensku.

Grafické značky na obale výrobkov.
Grafické značky na obale výrobku vyrobeného na Slovensku.

 Obal výrobkov – ako sa zmení v budúcnosti?

Konzumný spôsob života, nároční spotrebitelia, veľká konkurencia a súčasne  enviromentálny tlak neustále núti podniky obaly inovovať. Z obalovej techniky sa stáva doslova nová vedecká disciplína.

Obal výrobkov aj v budúcnosti musí plniť ochrannú a informačnú funkciu. Samozrejme aj skladovaciu, ale to spotrebiteľa až tak veľmi nezaujíma. Inovácia obalov bude smerovať k využívaniu nezávadných, v prírode ľahko rozložiteľných materiálov, ktoré súčasne zabezpečujú vysokú mieru ochrany nielen výrobkov, ale aj spotrebiteľov. Tieto funkcie spĺňajú inteligentné a aktívne obaly.

Inteligentné obaly

Majú za úlohu vykonávať inteligentné funkcie hlavne pri preprave a skladovaní výrobkov. Ich úlohou je kontrolovať a zaznamenávať vplyvy, ktoré môžu výrobok priamo ovplyvniť negatívne. Využitie nájdu hlavne v potravinárskom priemysle. Obal výrobkov sa má vybaviť indikátormi teploty a času, ktoré budú presne ukazovať čerstvosť výrobku. Takto spotrebiteľ dostane potrebné informácie o nezávadnosti výrobku, o jeho vhodnosti na konzumáciu, o podmienkach pri jeho preprave a pod.

Aktívne obaly

Spĺňajú aktívnu ochrannú funkciu výrobkov. To znamená, že obaly budú zabezpečovať samovoľné zmeny podmienok v okolí výrobku. Táto zmena má prispieť k predĺženiu trvanlivosti, či k zlepšeniu bezpečnosti. Aktívne obalové materiály budú napr. regulovať vlhkosť vo vnútri obalu, absorbovať kyslík,  kysličník uhličitý a tak predlžovať trvanlivosť a kvalitu potravín.

Potešiteľné je, že v porovnaní s rôznymi materiálmi, ktoré sa na obaly používajú, rastie percento používania obalov z vlnitej lepenky. Tieto obaly majú nízku hmotnosť, vysokú schopnosť ochrany proti otrasom a sú 100% recyklovateľné.  Z vlnitej lepenky sa dajú urobiť obaly rôznych tvarov. Možnosti ich uplatnenia v obalovej stratégii neustále rastie.

Obal z kartónu.
Dizajnovo zaujímavý obal z kartónu na drobný tovar.

Obal sa vďaka umeleckému riešeniu stáva sám o sebe výrobkom. Obalový dizajn podlieha módnym trendom a vo veľkej miere napomáha predaju výrobkov. Moderný obal výrobkov by mal byť tvarovo zaujímavý, nápaditý, a zároveň musí spĺňať svoju informačnú úlohu.

Prezentovať zaujímavé, účelné a funkčné obaly pre rôzne výrobky majú za úlohu súťaže. Známou súťažou je Obal roka a WorldStar Packaging Awards.

Obal výrobkov – zdroj odpadu

Je pravda, že odpad netvoria výlučne obaly, ale z celkovej produkcie komunálneho odpadu až 50% pripadá na odpad z obalov.  Tento stav je daň za súčasný život poznačený konzumom. Systém: výroba krásne a lákavo zabalených výrobkov – kúpa a spotrebovanie výrobkov – vyhodenie zbytočného obalu do komunálneho odpadu, je úplne bežnou praxou mnohých ľudí.

 

 

Ale dá sa to robiť aj inak. Recyklovať použité obaly, nové obaly vyrábať  hlavne z recyklovaného materiálu, alebo z materiálov, ktoré sa doma dajú zužitkovať. Vtedy môžeme obaly likvidovať ekologicky a pomôžeme tým aj životnému prostrediu.

Schéma ekologického využitia obalového odpadu.
Obal výrobkov – schéma jeho ekologického využitia.

Každý môže prispieť k zníženiu  produkcie obalových odpadov. Vyberať si také obaly, ktoré sú určené na recykláciu a obmedziť kupovanie tovarov v jednorázových obaloch. Likvidácia jednorázových obalov je totiž zložitá a dlhodobá.  Aj keď si to vyžaduje spočiatku zvýšené úsilie a možno aj zmenu myslenia, môžeme to skúsiť. Prvým krokom je triedenie a zužitkovanie odpadov, ktoré by sa malo stať samozrejmosťou v každej domácnosti.

Niektoré krajiny tejto problematike nevenovali takmer žiadnu pozornosť. Na obrázku rieka Citarum v Indonézii, ktorá patrí k najznečistenejším riekam na svete. Nedajte sa oklamať zeleňou na fotke, pod ňou je vrstva odpadu, kde podstatnú časť tvoria obaly. Ale táto fotka sa mi zdala najprijateľnejšia na jej zverejnenie.

Rieka Citarum v Indonézii
Rieka Citarum. Pod vrstvou zelene sa nachádza vrstva odpadu.

Niektoré úseky rieky Citatum sú pokryté súvislou vrstvou rôzneho odpadu, obaly výrobkov nevynímajúc.  Prečítajte si viac o rieke Citarum v Indonézii.

Môj tip na záver

Najlepší obal je žiadny obal. Táto zásada sa v dnešnej obalovej dobe dá ťažko dodržať. Ak už obal používame ako spotrebiteľ, skúsme sa riadiť nasledujúcimi zásadami:

  • Pokiaľ je to možné, noste si do obchodu svoje obaly. Týka sa to hlavne igelitových vreciek, do ktorých sa balí pečivo či iné kusové výrobky. Je dobré mať v ich pár vždy poruke – v kabelke, v taške alebo v aute.
  • V obchodoch s obuvou je tovar zabalený v kartónovej krabici, igelitové tašky, do ktorých nám krabicu ešte zabalia, sú už zbytočné. Môžete ich odmietnuť.  Ja už igelitové tašky odmietam aj v obchodoch s oblečením.
  • Na nákup v obchodoch s drobným tovarom nosím v kabelke textilnú pevnú nákupnú tašku, ktorá sa dá podkladať do malých rozmerov.
  • Keď idete na veľký nákup, pribaľte si do auta prenosku alebo krabicu. Ak sa v obchohode zastavíte neplánovane, v oddelení zeleniny sa určite nejaká prázdna kartónová prepravka nájde. Zatiaľ v žiadnom nákupnom centre sme nemali problém si túto “provizórnu” prenosku zobrať zadarmo.
  • Pokiaľ sa dá, kupujte tovar na trhu, v regionálnych obchodoch, kde si ho môžete uložiť do vreciek, ktoré si prinesiete sami.
  • Zeleninu a ovocie kupujte voľné. Balenie týchto potravín nemá význam.
  • Ak je vo vašom okolí obchod, kde predávajú výrobky bez obalu, využite túto možnosť nakupovania. V Trnave, predávajú čapovanú eko drogériu. V obci Stožok pri Detve predávajú suché potraviny bez odpadu. Dostanete tu kúpiť sypané trvanlivé potraviny v znovupoužiteľných obaloch. Kliknite na ich  E-shop.